GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 77
Số lượt truy cập: 3545469
QUẢNG CÁO
Văn bản điều hành hoạt động nhà trường 2019-2020

  

 Th Năm, 09/7/2020

 Kế hoạch tổ chức tổng kết năm học trong học sinh & HĐSP

 Th Hai, 06/7/2020

 Xét thi đua, xếp loi CC-VC, chun ngh nghip

 Th By, 04/7/2020

 Lch hot động tháng 7/2020

 Th Năm, 02/7/2020

 Trin khai mt s công vic tiếp ni (khn)!

 Th Tư, 01/7/2020

 Báo cáo hc k 2 và c năm

 Biu mu báo cáo hk 2 và c năm

 Th Ba, 30/6/2020

 Thi khóa biu hoàn thành chương trình 

 Th Sáu, 26/6/2020

 QĐ thành lp Ban ch đạo kim tra cht lượng HK2

 QĐ thành lp Hi đồng ra đề, coi, chm kim tra HK2

 Th Tư, 24/6/2020

 Kh 382 BDTX cán b giáo viên năm hc 2020 2021

 TT 17.2019 ca b gd đt v công tác BDTX

 D tho kế hoch BDTX năm hc 2020 2021 (trường)

 Th Hai, 22/6/2020

 Thông báo v vic kim tra công tác Đội

 Kế hoch t chc l tuyên dương cháu ngoan BácH

 Th Sáu, 12/6/2020

 Thông báo v vic c soát, cp nht các ni dung lên website

 Th Ba, 09/6/2020

 Kế hoch kim tra hc k 2

 Trin khai hp ph huynh lp 8

 Th Năm, 04/6/2020

 Đánh giá HĐ tháng 5 & KH tháng 6/2020

 Lch hot động tháng 6/2020

 Thi khóa biu s 5

 Th By, 29/5/2020

 Kế hoch gp mt chia tay giáo viên

 Mu danh sách hs có hoàn cnh khó khăn

 Th Ba, 12/5/2020

 Thông báo v vic s dng nước trong thi tiết nóng, hn

 Th Năm, 07/5/2020

 Báo cáo tình hình biết bơi ca hc sinh

 Th Hai, 04/5/2020

 Ni dung trng tâm hot động tháng 5/2020"

 Phân công trin khai công tác phòng, chng dch khi HS tr li trường

 Th Hai, 22/4/2020

 Trin khai Cuc thi "Bác H vi thiếu nhi- Thiếu nhi vi Bác H

 CV s 08-CV/HĐĐ ngày 14/4/2020 ca Hi Đồng Đội huyn L Thy v trin khai Cuc thi

 Kế hoch t chc xây dng chương trình hk 2

 CV 234 gii thiu và hướng dn điu chnh nd chương trình

 Th Sáu, 17/4/2020

 Biu mu theo dõi HS hc nhà 

 Biu mu theo dõi HS hc qua truyn hình lp 9

 Th Hai, 13/4/2020

 Thông báo v dy hc trc tuyến Toán-Văn-Anh 9 & Tiếp tc hướng dn hc tp trc tuyến

 Công văn khn s 217/GDĐT-THCS ngày 13/4/2020 ca PGD

Lch và bài dy trên VTV7 t 13/4 đên 18/4/2020

 Th Ba, 07/4/2020

 Thông báo v mt s công vic tiếp ni trong thi gian HS ngh hc vì dch bnh Covid-19

 Hướng dn thêm v hc bng Vingruop (GVCN lp DS theo mu, np trước 15h00 ngày 06/4).

 V vic ung h công tác phòng chng Covid-19 ti địa phương

Thư kêu gi ca UBMTTQVN xã Trường Thy v ng h công tác phòng chng dch bnh Covid-19 ti địa phương

 Th Sáu, 03/4/2020

 Thông báo v vic nghiên cu, rà soát và tin gim chương trình dy hc THCS

 Công văn 1113 và hướng dn rà soát, tin gim chương trình

 Th Năm, 02/4/2020

 Kế hoch trin khai hp HĐSP trc tuyến

 Th Hai, 30/3/2020

 Báo cáo điu kin hc tp ca hc sinh và chun b cài đặt phn mm hp trc tuyến

 Biu mu báo cáo

 Th By, 28/3/2020

 Thông báo v vic khai báo y tế

 Công văn hướng dn 197

 Th Sáu, 27/3/2020

 Hướng dn xây dng kiến thc ôn tp cho hc sinh trong thi gian ngh hc phòng chng covid-19

 Hướng dn xây dng kiến thc và các biu mu

 Th Tư, 25/3/2020

 Thông báo v kết qu hc tp ca hs

 Mu báo cáo

 Th Năm, 12/3/2020

 Kế hoch đại hi chi b nhim k 2020-2023

 Th Ba, 10/3/2020

 Thông báo v xây dng kiến thc ôn tp cho hc sinh trong thi gian ngh hc phòng chng Covid 19

 Hướng dn xây dng kiến thc ôn tp

 Th Hai, 02/3/2020

 Thông báo v vic tăng cường công tác viết bài đăng website

 Thông báo v vic hoàn thin bài kim tra hc k 1 - đăng web

 Th Năm, 27/2/2020

 Công văn và hướng dn cuc thi an toàn giao thông cho n cười tr thơ

 Th Tư, 12/2/2020

 Chn chnh, khc phc nhng sai sót trong s đầu bài

 Quyết định thành lp T nhn bàn giao h sơ chuyên môn

 Th Tư, 03/2/2020

 Thông báo khn v vic trin khai mt s công vic tiếp ni v phòng, chng dch bnh viêm đường hô hp cp do virut corona gây ra

 Th Tư, 29/01/2020

 Kế hoch kim tra hc sinh gii cp trường

 Th Tư, 21/01/2020

 Lch trc Tết Canh Tý 2020

 Kế hoch Sơ kết HK1 trong Hc sinh

 Mt s ni dung chun b kim tra HSG cp trường

 Th Tư, 15/01/2020

 Thi khóa biu s 4

 Lưu ý thêm v xét thi đua HK 1

 Mu biên bn hp xét thi đua T.

 Th Ba, 14/01/2020

 Kế hoch kết np đảng viên mi

 Th Năm, 09/01/2020

 Thông báo v vic báo cáo cht lượng HK1

 Biu mu báo cáo

Danh sách đim các môn  đánh giá ngoài HK1 lp 9:

 - Danh sách đim môn Toán

 - Danh sách  đim môn Văn

 - Danh sách đim môn Anh

 - Danh sách đim môn Sinh

 Th Năm, 09/01/2020

 Danh sách các d án KHKT đủ điu kin d thi vòng thi trưng bày cp tnh

 Lch hot động tháng 01/2020

 Th By, 04/01/2020

 Thi khóa biu dy thêm tun 23

Thi khóa biu dy thêm tun 22

 Th By, 29/12/2019

 Kim đim, đánh giá, xếp loi cht lượng đảng viên, tp thể… hàng năm

  Biu mu:

         - Mu dành cho đảng viên

         - Các biu mu khác (dành cho chi y chi b, tp th, cá nhân cán b lãnh đạo

 Th Ba, 24/12/2019

 Kế hoch kim tra hc k 1

 Thi khóa biu dy thêm và bd hsg áp dng t 23/12

 Th Hai, 23/12/2019

▪ Kế hoạch họp phụ huynh giữa năm học lớp 7A, 7B

 Th Sáu, 20/12/2019

▪ QĐ thành lập tổ BD dự thi KHKT cấp tỉnh & phân công nhiệm vụ các thành viên

▪ Tập văn bản hướng dẫn hội thi KHKT của Phòng-Sở-Bộ GD 

 Th By, 14/12/2019

 Phân công ph trách các ni dung tham gia HKPĐ cp cm

 Danh sách VĐV tham gia HKPĐ cp cm

 Th Hai, 09/12/2019

 KH t chc HKPĐ cp trường (chiu 14/12/2019)

 Th Sáu, 06/12/2019

 QĐ thành lp Ban ch đạo công tác TDTT trường THCS Văn Thy & Phân công nhim v

 QĐ phân công GV, NV h tr công tác tp luyn TDTT d thi cp Cm và huyn

 Th Tư, 04/12/2019

 Kế hoch t chc HKPĐ cp Cm (Ti THCS Tân Thy)

 Th Sáu, 25/11/2019

 Quyết định thành lp Đoàn tham d, phc v Hi thi KHKT cp huyn & Phân công nhim v

 Quy chế thi đua khen thưởng năm hc 2019-2020 trường THCS Văn Thy (Áp dng t 25/11/2019)

 Quy chế thi đua khen thưởng tnh Qung Bình (Áp dng t ngày 11/11/2019)

 Th Sáu, 15/11/2019

 Quy chế thi đua khen thưởng tnh Qung Bình (11/11/2019)

 Quyết định thành lp Ban giám kho Hi thi văn ngh chào mng Ngày nhà giáo VN 20/11

 Th Năm, 14/11/2019

 Kế hoch hi din VN chào mng ngày Nhà giáo VN 20/11 cp trường

 Lch trình hi din văn ngh chào mng 20/11n

 Th Ba, 12/11/2019

 Thông báo ng h qu vì người nghèo 2019

 Th Năm, 07/11/2019

 Kế hoch hp ph huynh lp 9 gia k

 Th Ba, 05/11/2019

 Lưu ý v các tiết dy TD ngoài tri

 Th Hai, 04/11/2019

 Tiếp tc trin khai các phn online (Phn mm thiết kế bài ging e.learning; Phn mm Intest)

  Th Ba, 29/10/2019

 Kế hoch kết np Đảng viên mi

 Th Hai, 28/10/2019

 Thông báo v lp bng kê các khon thu np, ng h năm hc 2019-2020

 Mu- Bng kê các khon thu np, ng h năm hc 2019-2020  

 Th Tư, 22/10/2019

 Quy đinh v vic xin ngh, đổi tiết, dy thay... năm hc 2019-2020

 Mu giy ngh, đổi tiết, dy thay...

 Viết bài cho Tp san chào mng 20/11

 Công văn s 907/GD&ĐT ngày 21/10/2019 ca Phòng GD&ĐT (Viết tp san 20/11)

 Th Ba, 22/10/2019

 Kho sát tình hình HS đi xe đạp năm hc 2019-2020

 Mu kho sát HS đi xe đạp

 Th Sáu, 18/10/2019

 Quyết định phân công Ch nhim, Phó ch nhim (Theo phn hành s 02- ngày 07/10/2019)

 Th Sáu, 18/10/2019

 Kế hoch t chc 20/10

 Th Tư, 09/10/2019

 Hc tp, quán trit Ch th 35-CT/TW ca B chính tr

 Th Sáu, 04/10/2019

 Quy đinh vic duyt, phô tô đề kim tra & Ra đề kim tra định k

 Phi hp t chc hưởng ng tun l hc tp sut đời xã Văn Thy năm 2019

 Kế hoch hưởng ng tun l hc tp sut đời xã văn thy năm 2019

 Th Tư, 02/10/2019

 Kế hoch Đại hi Liên đội

 Th Sáu, 27/9/2019

 Kế hoch đại hi chi đoàn nhim k 2019-2020

Báo cáo đánh giá HĐ Đoàn nhim k 2018-2019 & Phương hướng NV nhim k 2019-2020

Đề án nhân s BCH nhim k 2019-2020

 Th Ba, 24/9/2019

 Trin khai hi thi Thế h tr Qung Bình tìm hiu v Di chúc H Chí Minh

 Th l cuc thi Thế h tr Qung Bình tìm hiu v Di chúc H Chí Minh.

 Th Hai, 23/9/2019

 Kế hoch Hi ngh CB, VC

 (D tho) Kế hoch trin khai nhim v năm hc 2019-2020

 Cam kết thc hin nhim v năm hc 2019-2020 gia Công đoàn & Nhà trường

 Th Tư, 18/9/2019

 Trin khai vic cam kết vic chp hành các Ni quy, Quy định trong nhà trường gia hc sinh, ph huynh và nhf trường

 Bn cam kết vic chp hành các Ni quy, Quy định trong nhà trường

 Kế hoch Hi ngh chi b

 D tho BC Hi ngh chi b năm hc 2019-2020

 Th Ba, 17/9/2019

 Thông báo v vic xây dng KH đăng ký s dng TBDH năm hc 2019-2020

 Mu- KH đăng ký s dng TBDH năm hc 2019-2020

 Th Hai, 16/9/2019

 Kế hoch điu tra Ph cp xóa mù đợt 2 năm 2019

 Th Sáu, 13/9/2019

 Thông báo v vic trin khai trng và chăm sóc hoa

 Quy định gi gic ging dy, công tác & ngày ngh chế độ…

 Th Năm, 12/9/2019

 Quy đinh xếp loi Hnh kim hàng tháng & Trin khai đăng ký hc thêm

 Mu xếp loi hnh kim theo tháng

 Mu đăng ký hc thêm

 Th Ba, 10/9/2019

 Quy định v S đim cá nhân năm hc 2019-2020

 Mu S đim cá nhân

 Th Tư, 04/9/2019

 Thông báo v vic xây dng KH BDTX năm hc 2019-2020

 Kế hoch BDTXGV năm hc 2019-2020

 Th Ba, 03/9/2019

 Kế hoch t chc L khai ging năm hc 2019-2020

 Kết qu kho sát đầu vào (Toán-Văn-Anh 6)

 Kết qu nghim thu Toán-Tiếng Vit lp 5 (TH)

 Kết qu kho sát T.Anh lp 5 (TH)

 Th Sáu, 23/8/2019

 Dò DS hc sinh hưởng chế độ theo NĐ 116

 Danh sách HS hưởng chế độ theo NĐ 116

 Kế hoch & Phân công trin khai hp ph huynh

 Mu biên bn hp ph huynh lp

 Ni dung đánh giá hot động trng tâm ca trường năm hc 2018-2019 & Ch tiêu, nhim v trng tâm năm hc 2019-2020

 Th Năm, 15/8/2019

 Báo cáo tình hình HS biết bơi/ không biết bơi

 Mu báo cáo tình hình HS biết bơi/ không biết bơi

 Th Ba, 13/8/2019

 Kế hoch ôn tp & Thi li

 Th Ba, 06/8/2019

 Thông báo hp Đảng b (khn!)

 Ch Nht, 28/7/2019

 Thông báo tr phép hè 2019 & Tu trường

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
Hiệu trưởng
Đinh Quang Luân
Đinh Quang Luân
Q.trị website
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS VĂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3964255 - Email: thcs_vanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com